ظاهرا دیگه از رو ی نامه سو ء پیشینه قدیمی تو ایران نمیشه نامه جدید گرفت .
آیا کسی میدونه غیر از طریق سفارت راه سریعتر دیگه ای هست؟ تو اداره سجل کیفری به فامیل ما گفتن از طریق اینترپل هم میشه، آیا کسی اینکار رو انجام داده ؟