کاملا با شما موافقم من هنوز ایرانم و تا ژانویه 2017 فرصت دارم که بیام و مواردی که اینجا مطرح فرمودید و هرآنچه به بچه ها مربوط میشه تبدیل شده به دغدغه من و همسرم
مرسی از همه که وقت میزارید و مینویسید