اخيراً شايعاتي وجود دارد مبني بر كنسل شدن سيتيزنشيپي ايرانياني كه از طريق پناهندگي وارد استراليا شده و به ايران سفر كرده اند. آيا اين خبر صحت دارد و قانونن امكان اين كار وجود دارد؟ و آيا تا به حال كيسي گزارش شده است كه فردي به اين دليل سيتيزنشيپي را از دست داده باشد؟
با تشكر


Sent from my iPhone using Tapatalk