سلام. این درسته که باگر کسی بخواد از 5پوینت امتیاز همسرش برای مهاجرت استفاده کنه، می بایست هر دو از یک جا اسس شوند یعنی یا هر دو از EAیا هر دو از TRA اسس بگیرند؟؟؟؟