سلام ، آیا این بازدید اول شماست ؟ یا

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Popular
 • :4:
  4
  4
 • :113:
  113
  113
 • :43:
  43
  43
 • :3:
  3
  3
 • :111:
  111
  111
 • :41:
  41
  41
 • :106:
  106
  106
 • :40:
  40
  40
 • :103:
  103
  103
 • :39:
  39
  39
 • :77:
  77
  77
 • :32:
  32
  32
 • :76:
  76
  76
 • :24:
  24
  24
 • :69:
  69
  69
 • :19:
  19
  19
 • :65:
  65
  65
 • :12:
  12
  12
 • :53:
  53
  53
 • :10:
  10
  10
 • :45:
  45
  45
 • :9:
  9
  9
 • :44:
  44
  44
 • VBIran
 • :thumbsdownsmileyani
  Thumbsdownsmileyanim
  Thumbsdownsmileyanim
 • :happysmiley:
  Happysmiley
  Happysmiley
 • :smilingsmiley:
  Smilingsmiley
  Smilingsmiley
 • :grlim:
  Grlim
  Grlim
 • :z:
  Z
  Z
 • :sadsmiley:
  Sadsmiley
  Sadsmiley
 • :coolsmiley02:
  Coolsmiley02
  Coolsmiley02
 • :yeah:
  Yeah
  Yeah
 • :rolleyessmileyanim:
  Rolleyessmileyanim
  Rolleyessmileyanim
 • :blushsmiley:
  Blushsmiley
  Blushsmiley
 • :wubsmiley:
  Wubsmiley
  Wubsmiley
 • :ph34r-smiley:
  Ph34r Smiley
  Ph34r Smiley
 • :blinksmiley:
  Blinksmiley
  Blinksmiley
 • :winksmiley02:
  Winksmiley02
  Winksmiley02
 • :ohno-smiley02:
  Ohno Smiley02
  Ohno Smiley02
 • :biggrinsmiley:
  Biggrinsmiley
  Biggrinsmiley
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :offtopic:
  Offtopic
  Offtopic
 • :a050:
  A050
  A050
 • :weirdsmiley:
  Weirdsmiley
  Weirdsmiley
 • :mellowsmiley:
  Mellowsmiley
  Mellowsmiley
 • :0114_nono:
  0114 Nono
  0114 Nono
 • :wacsmiley:
  Wacsmiley
  Wacsmiley
 • :laughingsmiley:
  Laughingsmiley
  Laughingsmiley
 • :tonguesmiley:
  Tonguesmiley
  Tonguesmiley
 • :hmmsmiley02:
  Hmmsmiley02
  Hmmsmiley02
 • :thumbsupsmileyanim:
  Thumbsupsmileyanim
  Thumbsupsmileyanim
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • Yahoo
 • :122:
  122
  122
 • :16:
  16
  16
 • :58:
  58
  58
 • :46:
  46
  46
 • :104:
  104
  104
 • :132:
  132
  132
 • :28:
  28
  28
 • :70:
  70
  70
 • :121:
  121
  121
 • :15:
  15
  15
 • :57:
  57
  57
 • :42:
  42
  42
 • :102:
  102
  102
 • :131:
  131
  131
 • :27:
  27
  27
 • :68:
  68
  68
 • :120:
  120
  120
 • :14:
  14
  14
 • :56:
  56
  56
 • :141:
  141
  141
 • :38:
  38
  38
 • :101:
  101
  101
 • :130:
  130
  130
 • :26:
  26
  26
 • :67:
  67
  67
 • :115:
  115
  115
 • :13:
  13
  13
 • :55:
  55
  55
 • :140:
  140
  140
 • :37:
  37
  37
 • :100:
  100
  100
 • :129:
  129
  129
 • :25:
  25
  25
 • :66:
  66
  66
 • :114:
  114
  114
 • :11:
  11
  11
 • :54:
  54
  54
 • :139:
  139
  139
 • :36:
  36
  36
 • :79:
  79
  79
 • :128:
  128
  128
 • :23:
  23
  23
 • :64:
  64
  64
 • :112:
  112
  112
 • :8:
  8
  8
 • :52:
  52
  52
 • :138:
  138
  138
 • :35:
  35
  35
 • :78:
  78
  78
 • :127:
  127
  127
 • :22:
  22
  22
 • :63:
  63
  63
 • :110:
  110
  110
 • :7:
  7
  7
 • :51:
  51
  51
 • :137:
  137
  137
 • :34:
  34
  34
 • :75:
  75
  75
 • :126:
  126
  126
 • :21:
  21
  21
 • :62:
  62
  62
 • :109:
  109
  109
 • :6:
  6
  6
 • :50:
  50
  50
 • :136:
  136
  136
 • :33:
  33
  33
 • :74:
  74
  74
 • :125:
  125
  125
 • :20:
  20
  20
 • :61:
  61
  61
 • :108:
  108
  108
 • :5:
  5
  5
 • :49:
  49
  49
 • :135:
  135
  135
 • :31:
  31
  31
 • :73:
  73
  73
 • :124:
  124
  124
 • :18:
  18
  18
 • :60:
  60
  60
 • :107:
  107
  107
 • :2:
  2
  2
 • :48:
  48
  48
 • :134:
  134
  134
 • :30:
  30
  30
 • :72:
  72
  72
 • :123:
  123
  123
 • :17:
  17
  17
 • :59:
  59
  59
 • :105:
  105
  105
 • :1:
  1
  1
 • :47:
  47
  47
 • :133:
  133
  133
 • :29:
  29
  29
 • :71:
  71
  71
 • Generic Smilies
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!